Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyhrostroj.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost Výhrostroj.cz, s.r.o., Dědová 2, 539 01, Hlinsko, IČ 03800181 zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, spisová značka C 238047 (dále také „Provozovatel“). Kontaktní e-mail Provozovatele je info@vyhrostroj.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že pro využívání všech funkcí webového rozhraní je nutné provést registraci. I bez registrace je ale nutné řídit se dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

1.       Ochrana osobních údajů

Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má Provozovatel přístup. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů. Pozorně si přečtěte následující články popisující způsob získávání, používání a dalšího nakládání s Vašimi osobními a dalšími údaji.

Co jsou osobní a další údaje?

1.1. Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

1.2. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda jste na webovém rozhraní registrováni.

Jak využíváme osobní a další údaje?

1.3. Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

1.4. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

1.5. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou. Založením uživatelského účtu souhlasíte, ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

1.6. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

1.7. Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu se ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem _________.

1.8. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

1.9. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

1.10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

1.11. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci), když tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, a dále  právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

1.12. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

1.13. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

·    požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

·   požádat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

1.14. Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.15. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.16.  Dozor na ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

1.17.  Provozovatel i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

2.       Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

Co je služba Google Analytics?

2.1. Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní a které umožňují umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

2.2. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro Provozovatele a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

2.3. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

2.4. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

2.5. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3.       Ochrana autorských práv

3.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

3.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

3.3. Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

3.5. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4.       Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která jí Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

5.        Závěrečná ustanovení

5.1. Vztah mezi Vámi a naší společností se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud právní vztah obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.

5.2. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se Vy i naše společnost zavazuje vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.

5.3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho nebo několika ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

5.4. Podmínky můžeme kdykoliv jednostranně změnit. Vztahy mezi Vámi a naší společnosti se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Nejaktuálnější verze Podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

5.5. V případě dotazu k těmto Podmínkám Vám bezodkladně poskytneme veškeré potřebné informace.

5.6. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu. Naše společnost není vázána žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 01. 04. 2015

Facebook

Chceš mít přehled o všech soutěžích?

Výhrostroj sype jednu výhru za druhou.
Sleduj nás na Facebooku a žádná soutěž ti neunikne.